فعالسازی پیامک های تبلیغاتی

فعالسازی پیامک های تبلیغاتی برای خطوط همراه اول

برای فعالسازی امکان دریافت پیامک های تبلیغاتی در خطوط همراه اول کد زیر را از بخش شماره گیر تلفن همراه و خط همراه اول خود شماره گیری کنید و منتظر پیامک تائید از طرف همراه اول باشید:

*8999*2#

فعالسازی پیامک های تبلیغاتی برای خطوط ایرانسل

برای فعالسازی امکان دریافت پیامک های تبلیغاتی در خطوط ایرانسل کد زیر را از بخش شماره گیر تلفن همراه و خط ایرانسل خود شماره گیری کنید و منتظر پیامک تائید از طرف ایرانسل باشید:

*5006#

ارسال مدارک